Veebiportaali https://kasipall24.ee (edaspidi Käsipall24.ee) lehekülgedel viibimisega annate nõusoleku täita allpool välja toodud kasutamistingimusi. Käsipall24.ee-l on õigus tingimusi igal ajal muuta.

Käsipall24.ee portaalis ilmuvate materjalide reprodutseerimine, töötlemine, avaldamine, eksponeerimine, levitamine ja muul viisil kasutamine on lubatud vaid isiklikul mitteärilisel otstarbel. Materjalide refereerimine on lubatud vaid kasutustingimustes kirjeldatud viisil. Muul moel materjalide kasutamiseks võtke ühendust info@kasipall24.ee.

Materjalide refereerimine

Kõigi Käsipall24.ee-s ilmuvate materjalide omanikuks, välja fotod, on Meieveeb OÜ. Fotode autoriõigused kuuluvad seal all märgitud autoritele, kellega tuleb kasutamistingimused eraldi kooskõlastada.

Materjale tohib ilma Käsipall24.ee nõusolekuta refereerida pealkirja ning viie (5) lause ulatuses. Refereering peab sisaldama viidet Käsipall24.ee vastavale veebileheküljele ning linki originaalmaterjalile.

Esimene viide peab olema tehtud kujul “Käsipall24.ee” ning internetis refereerides tuleb originaalmaterjali link lisada muust tekstist eralduva värviga hiljemalt teise lõigu lõppu. Refereeritud loo lõpus peab olema ka teine viide originaalartiklile “Loe edasi Käsipall24.ee portaalist.” koos viidatava artikli veebiaadressiga.

Kommentaarid

Käsipall24.ee ei vastuta artiklitele lisatud kommentaaride sisu eest. Keelatud on avaldada solvava, ähvardava, halvustava, alandava, seksistliku, rassistliku, vulgaarse, pornograafilise või vägivallale õhutava sisuga kommentaare.

Isikuandmed

Käsipall24.ee ei avalda kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Käsipall24.ee-l on õigus kasutada külastajate esitatud isikuandmeid erijuhtudel, näiteks auhinnamängu võitjatega kontakteerumiseks ning uudiskirja saatmiseks.

Uudiskiri

Käsipall24.ee uudiskirjaga liitumine on vabatahtlik ning tasuta. Uudiskirjast võib igal hetkel loobuda.
Käsipall24.ee võib uudiskirja vahendusel lugejatele esitada kolmandate osapoolte reklaami.

NB!

Kõik Käsipall24.ee portaalis olev sisu on informatiivse eesmärgiga. Kuigi Käsipall24.ee portaal annab endast kõik oleneva, et avaldatud info oleks tõene ja ajakohane, siis ei võta Käsipall24.ee endale vastutust uudistes avaldatud info tõesuse, sobivuse või täpsuse kohta. Käsipall24.ee veebikeskkond ei vastuta portaalis avaldatud info põhjal kolmandate isikute poolt tehtud otsuste eest.

2 Comments

 1. Good day! kasipall24.ee

  Did you know that it is possible to send message completely lawfully?
  We providing a new way of sending business proposal through contact forms. Such forms are located on many sites.
  When such requests are sent, no personal data is used, and messages are sent to forms specifically designed to receive messages and appeals.
  Also, messages sent through communication Forms do not get into spam because such messages are considered important.
  We offer you to test our service for free. We will send up to 50,000 messages for you.
  The cost of sending one million messages is 49 USD.

  This letter is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  Email – feedbackform@make-success.com

 2. Gооd dаy! kasipall24.ee

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss оffеr tоtаlly lаwfully?
  Wе put а nеw mеthоd оf sеnding businеss prоpоsаl thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh rеquеsts аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackMessages
  Skype live:contactform_18
  WhatsApp – +375259112693

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

2 Comments